Blog

Tag: Fracking

Testimony: Ohio Senate Bill 315

4/24/12 | Ohio Environmental Council

Testimony: Oil & Gas Wastewater Disposal

1/12/12 | Ohio Environmental Council

Testimony: Well Construction Rules

12/9/11 | Ohio Environmental Council

Testimony: Fracking (Ohio Senate Bill 21)

9/1/11 | Ohio Environmental Council